M-T540II Series

מדפסת מיני תרמית
משפחה מתוחכמת של מנגנוני מדפסות תרמיות
M-T540II Series
סקירה

סקירה

הורדת פרטים נוספים

M-T540II Series גיליון נתונים / פרוספקט PDF
מפרטים טכניים

מפרטים טכניים

התכונות והמפרטים של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת
כללי
משקל
0,51 ק"ג
אביזרים

אביזרים

אפשרויות

בחר מתוך מגוון רחב של אפשרויות ואביזרים.

מוצר