SKU: C13T618100

מוצרים אחרים בסדרה

3,000 דפים שחור 76 מ"ל
C13T616100
L
3,500 דפים ציאן 53 מ"ל
C13T616200
L
3,500 דפים מג'נטה 53 מ"ל
C13T616300
L
8,000 דפים שחור 198 מ"ל
C13T618100
XXL
3,500 דפים צהוב 53 מ"ל
C13T616400
L
4,000 דפים שחור 100 מ"ל
C13T617100
XL
7,000 דפים ציאן 100 מ"ל
C13T617200
XL
7,000 דפים מג'נטה 100 מ"ל
C13T617300
XL
7,000 דפים צהוב 100 מ"ל
C13T617400
XL

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.