SKU: C13T789140

מוצרים אחרים בסדרה

4,000 דפים שחור 65.1 מ"ל
C13T789140
XXL
4,000 דפים ציאן 34.2 מ"ל
C13T789240
XXL
4,000 דפים מג'נטה 34.2 מ"ל
C13T789340
XXL
4,000 דפים צהוב 34.2 מ"ל
C13T789440
XXL

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.