SKU: C13T944340

מוצרים אחרים בסדרה

10,000 דפים שחור 136.7 מ"ל
C13T946140
XXL
5,000 דפים שחור 64.6 מ"ל
C13T945140
XL
5,000 דפים ציאן 38.1 מ"ל
C13T945240
XL
5,000 דפים מג'נטה 38.1 מ"ל
C13T945340
XL
3,000 דפים ציאן 19.9 מ"ל
C13T944240
L
5,000 דפים צהוב 38.1 מ"ל
C13T945440
XL
3,000 דפים מג'נטה 19.9 מ"ל
C13T944340
L
3,000 דפים צהוב 19.9 מ"ל
C13T944440
L
3,000 דפים שחור 35.7 מ"ל
C13T944140
L

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.