חדש: PP-50של אפסון - משכפל אוטומטית 'במכה'

עד 50דיסקים (CDאו DVD) - כולל התוויות בשישה צבעים

חדש: PP-50של אפסון - משכפל אוטומטית 'במכה'

עסקים רבים, קטנים או גדולים, נזקקים לא פעם לפתרון ארגוני להפקת דיסקים, בין אם CDובין אם DVDלהפצה פנים ארגונית, או לטובת העברה ללקוחות. במיוחד עבור פלח שוק זה וגם עבור צלמים ומוסדות חינוך, משיקה כעת חברת אפסון, המתמחה במוצרי הדמיה, מדפסות ומקרנים, את ה- Discproducer PP-50- מכשיר רב תכליתי קומפקטי המשמש הן כמשכפל דיסקים והן כמדפסת מתקדמת, לשכפול ולהדפסה צבעונית על הדיסקים בשישה צבעים - עד 50דיסקים בפעם אחת.

הפעלת המכשיר פשוטה ביותר: מחברים לחשמל, מחברים את כבל ה-USBלמחשב, שמים בפנים 50דיסקים בחבילה אחת, מפעילים ומתחילים לשכפל - אוטומטית. את התוויות המודפסות באיכות פוטו-ריאליסטית ניתן לבנות מרקעים המצורפים בתוכנה או מתמונות לפי הצורך, כשניתן לצרף טקסטים בקלות רבה. העובדה שהדפסת התוויות מתבצעת בשישה צבעים מוזילה עלויות, שכן ניתן להחליף רק את מחסנייות הצבע שהתרוקנו. ע"פ ההערכה של אפסון, סט מחסניות אחד מפיק למעלה מ-1000עטיפות דיסקים. יתרונות נוספים: מסך LEDשמראה את סטטוס הדיו, מינימום חלקים נעים, גוף אטום למניעת חדירת אבק ומנגנון לעצירת הדפסה עם זיהוי מחסנית ריקה.

אודותאפסוןישראל

אפסוןישראלהוקמהבשנת1999, כחלקמאפסוןאירופה. החברהמתמחהבפיתוח, ייצורומכירהשלמוצריהדפסה, סריקהוהקרנה. לאפסוןישראלמרכזתמיכהטלפוניואינטרנטיומערךשירותלקוחותייחודילאפסון, עדלביתהלקוח. מנכ"להחברה: אורןפליישר. אתרהבית: www.epson.co.il.

 אודותאפסון

אפסוןהיאמובילהעולמיתבהדמיהובחדשנות, המקדישהאתעצמהלהגשמתהחזוןשללקוחותיהבאמצעותהטכנולוגיותהקומפקטיות, החסכוניותוהמדויקותומבחרהמוצריםשלה, החלממדפסותומקרניםלביתולמשרד, וכלהבהתקניםאלקטרונייםובהתקניגבישים. החברהמונהגתעלידיSeiko Epson Corporationשבסיסהביפןומעסיקהכ- 78,000עובדיםב- 99חברותברחביהעולם. החברהגאהבתרומתהההולכתוגדלהלאיכותהסביבהולקהילותשהיאפועלתבהן. http://global.epson.com/

אודותאפסוןאירופה

Epson Europe B.V., הממוקמתבאמסטרדם, היאהמטההאזורישלהקבוצהבאירופה, במזרחהתיכון, ברוסיהובאפריקה.Epson Europeמעסיקה2,400עובדים.   http://www.epson-europe.com

Environmental Vision 2050   

http://eco.epson.com/

למידענוסף:

ענברעיני

מנהלתשיווקאפסוןישראל

inbar.einy@epson.eu

טל:03-5751833


נחוםדוניצה/דורוןברקת

דוניצהתקשורת

donitza@donitza.co.il

טל: 03-5167336