אפסון משיקה קו סורקים חדש ומספקת מהיום - בחינם - תוכנה לעסקים

שתייעל את הטיפול במסמכים דיגיטליים

21.1.2012

בצמוד להשקת דגמי הסורקים החדשים שלה -

 סורק ה-Workforce DS-30הנייד (המאפשר לטפל בחוזים ובהזמנות ב'שטח'), ה-GT-S55וה-GT-S85הנייחים (המיועדים לטיפול בכמויות גדולות של ניירת משרדית), מציעה מהיום ענקית ההדמיה, חברת אפסון, תוכנה המיועדת להקל על חייהם של בעלי עסקים הצריכים לטפל במסמכים דיגיטליים. התוכנה החדשה, DMS, ניתנת להורדה בחינם והחיבור עם הסורקים החדשים מאפשר לה להשתלב בכל סביבת עבודה באמצעות מערכות ניהול המסמכים שבעסק.הפעלת התוכנה פשוטה ביותר, אינה מצריכה לימוד מיוחד, והיא תומכת במגוון רחב של פורמטים, כולל BMP, JPEG, TIFFו-PDF.

התוכנה אף כוללת מגוון רחב של יכולות "סרוק ל...", דוגמת "סרוק לענן", "סרוק ל-FTP"' או "סרוק ל-SharePoint", כמו גם מגוון רחב של יישומי הדמיה, דוגמת זיהוי ברקודים ותמיכה ביישומי OCR-A / B.

התוכנה ניתנת להורדה בחינם מ-http://epson.eu/documentcapturepro

אודותאפסוןישראל

אפסוןישראלהוקמהבשנת1999, כחלקמאפסוןאירופה. החברהמתמחהבפיתוח, ייצורומכירהשלמוצריהדפסה, סריקהוהקרנה. לאפסוןישראלמרכזתמיכהטלפוניואינטרנטיומערךשירותלקוחותייחודילאפסון, עדלביתהלקוח. מנכ"להחברה: אורןפליישר. אתרהבית: www.epson.co.il.

 אודותאפסון

אפסוןהיאמובילהעולמיתבהדמיהובחדשנות, המקדישהאתעצמהלהגשמתהחזוןשללקוחותיהבאמצעותהטכנולוגיותהקומפקטיות, החסכוניותוהמדויקותומבחרהמוצריםשלה, החלממדפסותומקרניםלביתולמשרד, וכלהבהתקניםאלקטרונייםובהתקניגבישים. החברהמונהגתעלידיSeiko Epson Corporationשבסיסהביפןומעסיקהכ- 78,000עובדיםב- 99חברותברחביהעולם. החברהגאהבתרומתהההולכתוגדלהלאיכותהסביבהולקהילותשהיאפועלתבהן. http://global.epson.com/

אודותאפסוןאירופה

Epson Europe B.V., הממוקמתבאמסטרדם, היאהמטההאזורישלהקבוצהבאירופה, במזרחהתיכון, ברוסיהובאפריקה.Epson Europeמעסיקה2,400עובדים.   http://www.epson-europe.com

Environmental Vision 2050

http://eco.epson.com/

למידענוסף:

ענברעיני

מנהלתשיווקאפסוןישראל

inbar.einy@epson.eu

טל:03-5751833

נחוםדוניצה/דורוןברקת

דוניצהתקשורת

donitza@donitza.co.il

טל: 03-5167336