Print spacer for borderless printing on 420mm and 8" paper rolls

SKU: C12C811201
Print spacer for borderless printing on 420mm and 8" paper rolls
תאימות

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.