SKU: C13T03V44A

מוצרים אחרים בסדרה

6,000 דפים צבע
7,500 דפים שחור 337 מ"ל
C13T03V64A

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.