SKU: C13T67324A

מוצרים אחרים בסדרה

 • Six-colour dye ink set
 • High quality prints
 • Ultra-low-cost
70 מ"ל
C13T67314A
L
 • Six-colour dye ink set
 • High quality prints
 • Ultra-low-cost
70 מ"ל
C13T67324A
 • Six-colour dye ink set
 • High quality prints
 • Ultra-low-cost
70 מ"ל
C13T67334A
 • Six-colour dye ink set
 • High quality prints
 • Ultra-low-cost
70 מ"ל
C13T67344A
 • Six-colour dye ink set
 • High quality prints
 • Ultra-low-cost
70 מ"ל
C13T67354A
 • Six-colour dye ink set
 • High quality prints
 • Ultra-low-cost
70 מ"ל
C13T67364A

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.