SKU: C13T754240

מוצרים אחרים בסדרה

10,000 דפים שחור 202 מ"ל
C13T754140
XXL
5,000 דפים שחור 100 מ"ל
C13T755140
XL
2,500 דפים שחור 50 מ"ל
C13T756140
L
1,500 דפים ציאן 14 מ"ל
C13T756240
L
1,500 דפים מג'נטה 14 מ"ל
C13T756340
L
1,500 דפים צהוב 14 מ"ל
C13T756440
L
4,000 דפים ציאן 39 מ"ל
C13T755240
XL
4,000 דפים מג'נטה 39 מ"ל
C13T755340
XL
7,000 דפים ציאן 69 מ"ל
C13T754240
XXL
4,000 דפים צהוב 39 מ"ל
C13T755440
XL
7,000 דפים מג'נטה 69 מ"ל
C13T754340
XXL
7,000 דפים צהוב 69 מ"ל
C13T754440
XXL
4,000 דפים ציאן 39 מ"ל
C13T75524N
XL
4,000 דפים מג'נטה 39 מ"ל
C13T75534N
XL
4,000 דפים צהוב 39 מ"ל
C13T75544N
XL
10,000 דפים שחור 202 מ"ל
C13T75414N
XXL
7,000 דפים ציאן 69 מ"ל
C13T75424N
XXL
7,000 דפים מג'נטה 69 מ"ל
C13T75434N
XXL
2,500 דפים שחור 50 מ"ל
C13T75614N
L
1,500 דפים ציאן 14 מ"ל
C13T75624N
L
1,500 דפים מג'נטה 14 מ"ל
C13T75634N
L

יחידות ראשיות תואמות

הדגמים שלמטה תואמים לאחד או יותר מהפריטים במגוון זה. לקבלת מידע נוסף, נא לבקר בקישור שלמטה או לעיין במדריך המוצר שלך.